Dla zachowania poufności wszelkich przekazywanych informacji, Organizator przyjmuje następujące zasady ochrony prywatności:

  1. Korzystanie z witryny nie wymaga ujawnienia przez użytkownika danych osobowych. Pewne elementy witryny mogą jednak wymagać ujawnienia przez użytkownika danych osobowych, jednak zawsze odbywa się to za jego uprzednią zgodą oraz przy zastosowaniu wymaganych środków, procedur oraz rozwiązań organizacyjnych i technologicznych, zapewniających bezpieczne ich przechowywanie i przetwarzanie.
  2. Organizator Programu zapewnia funkcjonowanie systemów ścisłej ochrony bezpieczeństwa zaprojektowanych w sposób, aby uniemożliwiać każdej nieupoważnionej osobie, w tym pracownikom Organizatora, dostęp do otrzymanych od użytkownika informacji.
  3. Organizator pobiera wyłącznie dane, które uznaje za istotne i niezbędne do zrozumienia potrzeb użytkownika witryny i do prowadzenia Programu. Zgromadzone w ramach Programu dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Programu oraz za dodatkową zgodą podmiotu danych, także dla innych celów objętych tą zgodą.
  4. Organizator może monitorować liczbę użytkowników odwiedzających poszczególne części witryny, z możliwością identyfikacji tożsamości użytkownika. Identyfikacja tego rodzaju zawsze wymaga uprzedniego zarejestrowania się użytkownika.
  5. Operator nie ujawnia informacji przekazanych przez użytkownika, żadnej organizacji zewnętrznej, zanim nie uzyska zgody użytkownika, bądź gdy jest to wymagane prawne lub odbywa się po uprzednim zawiadomieniu użytkownika.
  6. Organizator zobowiązuje się do nieprzekazywania danych osobowych Uczestników firmom uczestniczącym w Programie za wyjątkiem, gdy przekazanie danych odbywać się będzie w wykonaniu obowiązku wynikającego z prowadzenia Programu i obowiązujących przepisów prawa.
  7. Instytucje państwowe, w tym organy wymiaru sprawiedliwości oraz organy nadzoru, mogą okresowo występować o ujawnienie otrzymanych od użytkownika informacji; w takim przypadku ujawnienia informacji operator dokonuje wyłącznie na podstawie właściwego upoważnienia w granicach obowiązującego prawa.
  8. Dane osobowe są podawane w sposób dobrowolny, ale niezbędne do uczestnictwa w Programie. Uczestnik uzyskuje możliwość dostępu do swoich danych poprzez indywidualny login i hasło, jak również dokonuje autoryzacji zgłoszenia. Uczestnik (podmiot danych) ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.
  9. Administratorem danych osobowych Uczestników biorących udział w Programie „Klub Iglotech” jest Organizator - Iglotech Sp. z o. o. z siedzibą w Kwidzynie, ul. Toruńska 41, 82-500 Kwidzyn. Dane będą przetwarzane do dnia 24.04.2018r. na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.), od dnia 25.05.2018r. na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119 z 4.05.2016, str. 1) przez Iglotech Sp. z o.o. w celu realizacji Programu „Klub Iglotech" zgodnie z treścią Regulaminu Programu, znajdującego się na stronie internetowej www.klubiglotech.pl. Uczestnikom biorącym udział w Programie „Klub Iglotech” przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli była udzielona), prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
  10. Wszystkie podmioty współpracujące i powiązane z Organizatorem, wszyscy pracownicy Organizatora i wszelkie osoby trzecie posiadające zezwolenie na dostęp do otrzymanych od użytkownika informacji, są jednoznacznie zobowiązane do przestrzegania niniejszych zobowiązań w zakresie poufności.